Регионална Игра

Начало / Регионални Игри / Бургас

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА

СПЕЧЕЛИ с QUEENS в Супермаркети СВА „БОЛЕРО“

в периода  13.04.2017 г. – 10.05.2017 г.

 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

Настоящите правила (наричани по-долу за краткост Правилата) определят начина на провеждане на промоционалната игра (наричана по-долу за краткост Играта) и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Играта с физическите лица, участващи в Играта.

Играта с предметни награди се организира и провежда от Тимбарк България“ЕООД, вписано в ТР, с ЕИК 110558022 със седалище и адрес на управление с.Казачево, обл.Ловечнаричано по-нататък „Организатор“.

Официалните правила на играта са изготвени в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Правилата на играта са достъпни в писмен (разпечатан) вариант в съответните магазини от Верига Супермаркети СВА Болеро, както и на интернет адреса на Веригата - www.cba.bg.

Правилата ще бъдат оповeстени на горепосочените места не по-късно от 13.04.2017г.

Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване.

Съгласието с Правилата на играта с предметни награди е необходимо условие за участие в Играта.

 Със заявяване на желанието си да участва в играта, чрез пускането на фискален бон в предвидените за това урни, участникът доброволно приема и напълно се съгласява с настоящите Правила.

Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на Правилата на играта, са окончателни и се отнасят до всички участници.

 1. ТЕРИТОРИЯ

Играта се организира и провежда на територията на Република България, област Бургас, във всички 14 (четиринадесесет) търговски обекта на ВЕРИГА СУПЕРМАРКЕТИ СВА БОЛЕРО.

 1. ПЕРИОД НА ИГРАТА

Играта ще се проведе в периода  13.04.2017г. – 10.05.2017г., включително.

Играта с предметни награди започва на 13.04.2017г. и приключва  на 10.05.2017г.

Началният час на започването на Играта и часът на приключването й съвпадат с работното време на  съответния търговски обект от Верига Супермаркети СВА Болеро.

Организаторът потвърждава, че играта започва на 13.04.2017г. и продължава до 10.05.2017г., включително, независимо че преди 13.04.2017г. и/или след 10.05.2017г. рекламни материали, оповестяващи играта, могат да бъдат открити в търговските обекти до окончателното им отстраняване. Същите следва да бъдат отстранени в срок до 10 /десет/ дни след приключване на играта от служителите на Верига Супермаркети СВА Болеро.

 1. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

Всеки желаещ да участва в играта трябва да закупиминимум 2 броя продукти сок QUEENS 1л., без значение от разновидностите на продуктите.

На гърба на фискалния бон, удостоверяващ реализираната покупка, трябва да бъдат изписани трите имена на лицето и телефонен номер за връзка с него. Лицето, желаещо да участва в играта, трябва да пусне посочения по-горе фискален бон (дубликат или оригинал)в специално обособените за томболата на играта урни в съответния търговски обект на Верига Супермаркети СВА Болеро, от които урни след приключване периода на играта ще бъдат изтеглени печелившите.

Всяко лице има право да подаде неограничен брой фискални бонове за участие през периода на Играта.

Всяко попълване и пускане в урните на фискален бон гарантира участие в тегленето на наградите при равни условия, но не гарантира спечелването на награда.

Всеки един участник има право да спечели само 1 (една) като вид и брой награда от Играта.

Цялата комуникация с участниците в играта се провежда чрез телефонни разговори посредством предоставения на гърба на фискалния бон телефонен номер за обратна връзка.

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Участник в Играта може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, спазило условието на покупката и коректно  предоставило личните си данни, което физическо лице е дееспособно (съгласно българското законодателство) и пребивава на територията на Република България.

В играта нямат право да участват служители на Организатора на Играта -Тимбарк България“ЕООД,  членове на техните семейства и техни роднини  по права линия, както и лица, които по някакъв начин са директно свързани с организирането и/или изпълнението на играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, служители на Верига Супермаркети СВА Болеро, членове на техните семейства и техни роднини  по права линия, както и лица, които по някакъв начин са директно свързани с организирането и/или изпълнението на играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия.

 1. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите в Играта са:

 • 5 (пет) броябарбарона;

Всеки един от изтеглените на случаен принцип печеливши, получава по 1 (един) брой от посочената по-горе награда.

Наградата се дава еднократно, след приключването на Играта и изтеглянето на печелившите.

 1. ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Тегленето на наградите ще се извърши на 15.05.2017год.

Тегленето на наградите ще се осъществи като от всички пуснати фискални бонове за реализираната покупка в предназначените за това урни във всеки един от 14-те обекта на ВЕРИГА СУПЕРМАРКЕТИ СВА БОЛЕРО, бъдат изтеглени 5 (пет) броя фискални бонове.

В случай, че е налице невъзможност да се установи връзка с печелившото лице и/или са налице други обстоятелства, поради които наградата не може да се предостави на същото, посочената в т.7 от настоящите Правила комисия извършва изтеглянето на резервни фискални бонове.

Тегленето ще се извърши от комисия, включваща  1 (един) представител на Организатора-Тимбарк България“ЕООД и 1 (един) представител на Верига Супермаркети СВА Болеро.

Тегленето на печелившите е на случаен принцип.

Организаторът се задължава да не използва процедури и алгоритми, по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите

Информация за печелившите, включително име, фамилия, телефон, населено място ще се предостави в Централата на„БОЛЕРО” ЕООД -  гр.Бургас.

 

Печелившите изтеглени на случаен принцип от посочената по-горе комисия ще бъдат уведомени по телефона за спечелената от тях награда.

 

В случай, че предоставения на гърба на фискалния бон телефонен номер е некоректно посочен и не може да бъда установена връзка с печеливш поради тази причина, наградата се предоставя на лице, чийто фискален бон е изтеглен като резерва.

 

В останалите случаи ако не бъде установена връзка с изтеглен печеливш в срок до 24 часа, след първия направен опит да бъде установена връзка с него, наградата се предоставя на лице, чийто фискален бон е изтеглен като резерва.

Случаи на дисквалифициране на участниците, нарушаващи Правилата на играта с предметни награди:

Ако организаторът установи, че участник е нарушил настоящите Правила, той  има право да го дисквалифицира от Играта.

За действията и решенията на организатора по отношение на евентуални дисквалификации на участници в играта се съставя се протокол.

 1. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Печелившите участници ще бъдат информирани от организатора за спечелването на наградата на посочения от тях на гърба на фискалния бон телефон номер, не по-късно от 5 работни дни след изтеглянето му. Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на официалната страница на Верига Супермаркети СВА Болероwww.cba.bg.

Списъкът с печелившите участници ще се съхранява в „БОЛЕРО” ЕООД с Централен офис гр.Бургас, за срок от 1 (един)месец излъчване на печелившите участници.

 1. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите ще бъдат предоставени на печелившите срещу подписване на приемо-предавателен протокол в обекта на ВЕРИГА СУПЕРМАРКЕТИ СВА БОЛЕРО, в който печелившите са извършили участието си в Играта, като е възможно Организаторът да посочи друго място за предоставяне на наградата. В този случай за мястото на получаване печелившите ще  бъдат уведомени по телефона към момента на съобщаване за спечелената от тях награда.

Наградите се предават лично на печелившите, след представяне на документ за самоличност.

В случай, че печеливш не може да получи лично наградата, тя може да бъде получена от лице, упълномощено от него с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът освен пълномощното, следва да представи и документ за самоличност.

При отказ от страна на печеливш да потвърди самоличността си, като представи документ за това, той/тя губи правото си да получи спечелената наградата, като същата се предоставя на изтеглен като резерва участник. 

При получаването на наградата печелившият се съгласява да бъдат направени и публикувани негови снимки в публичното пространство и по-конретно Фейсбук страницата на ВЕРИГА СУПЕРМАРКЕТИ СВА БОЛЕРО.

Няма да бъдат предоставяни никакви алтернативни награди.

Наградите не могат да се заменят за пари, други предмети и/или други ценности.

Наградите могат да бъдат получени до 15 (петнадесет) работни дни  след обявяването на печелившите в съответните търговски обекти на ВЕРИГА СУПЕРМАРКЕТИ СВА БОЛЕРО, в рамките на работното време на съответния обект. Срокът започва да тече от обявяване на печелившите на официалната страница на ВЕРИГА СУПЕРМАРКЕТИ СВА БОЛЕРО – www.cba.bg .

Ако някой от печелившите не получи по своя вина наградата си в указания по-горе срок, губи правото да я получи. Организаторът не носи отговорност за невъзможността или закъснението на печелившия да получи своята награда. В този случай наградата се предоставя на участник в Играта изтеглен като резерва за спечелването на наградата.

След предаването на наградата ВЕРИГА СУПЕРМАРКЕТИ СВА БОЛЕРО  не носи отговорност за установена неизправност на наградата.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С участието си в играта всеки един от участниците се съгласява да предостави доброволно личните си данни(име, презиме, фамилия, телефонен номер за контакт) за цели, свързани с участието в тази Игра.

Предоставените от участниците лични данни ще бъдат събирани и съхранявани в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни  и няма да бъдат използвани за никаква друга цел, различна от тази за организирането и провеждането на Играта.

С участието си в Играта и приемането на Правилата , всеки един участник се съгласява, че ако бъде обявен за печеливш в Играта, неговите име и фамилияще бъдат публикувани на интернет страницита -www.cba.bg, а при получаване на наградата неговото име, фамилия и снимка ще бъдат публикувани на Фейсбук страницата наВЕРИГА СУПЕРМАРКЕТИ СВА БОЛЕРО.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта, без да посочва причини за това. В случай, че участникът не желае повече да участва в Играта, е необходимо да се свърже и изрично да уведоми Организатора.

 

 Участието на участник в Играта може да бъде прекратено от Организатора при:

• неизпълнение на задълженията на участника, произтичащи от настоящите Правила;

• прекратяване провеждането на Играта от Организатора.

 

Организаторът си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да прекрати провеждането на Играта, като информира за това участниците чрез съответнита интернет страница - www.cba.bgили по друг начин, който намери за добре. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в Играта.

 1. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Спорове между Организатора и участници се решават чрез постигане на спогодба, а при установяване на невъзможност за постигането й – по законов ред.

 1. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът не носи отговорност при:

Загубени от клиента фискални бонове, удостоверяващи размера на покупката.

 • Повредени фискални бонове или за фискални бонове с несъответстващо на условията съдържание.
 • Неточно попълнени данни, които правят невъзможно свързването на Организаторите със спечелилите участници.
 • Невъзможност за осъществяване на контакт със спечелилите участници, както и в случаите на неполучаване на наградата в предвидения срок.
 • Организаторът и лицата, свързани с провеждането на играта с предметни награди, не носят         отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите.
 • Организаторът на играта не носи отговорност за прекъсването на тази Игра поради форсмажорни обстоятелства или други обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за понесени загуби или пропуснати от участник ползи, в резултат на прекратяване на играта.
 • След приключване на Играта Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да приемат, че играта все още продължава.