Регионална Игра

Начало / Регионални Игри / София

Официални правила за участие в играта
„Пролетно парти“

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“).

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е КОМЕ ООД, с ЕИК 030466961 и търговски адрес: 1336 София, кв. Люлин 6, бул. Панчо Владигеров №21, етаж 1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наречени по-долу “Официални Правила”). Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.cba.bg и на Facebook страницата на организатора на facebook.com/cba.kome.  Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес www.cba.bg.

2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

3. Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 14 години, с изключение на служителите на КОМЕ ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

4. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.cba.bg за периода на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0885750250 (стойността на разговора е спрямо вашия тарифен план).

5. В Промоцията участват всички продукти предлагани за продажба в обектите за КОМЕ ООД.

6. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия.

РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

1. Играта се организира и провежда в периода между 04.04.2019 г. – 21.04.2019 г. само на територията на Република България. КОМЕ ООД си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира играта на 04.04.2019 г.

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

1. Стъпка 1: Закупете продукти от обектите на КОМЕ ООД на минимална обща стойност 10 лв.

2. Стъпка 2: На гърба на касовата бележка напишете три имена и телефон за обратна връзка. При обработването и съхранението на личните данни организаторът на играта спазва правилата на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и нормите на Закона за защита на личните данни.

2.1 Всеки участник може да участва с неограничен брой уникални касови бележки, стига те да отговарят на условието от т. 1 и т. 2.

3. Стъпка 3: Пуснете надписаната касова бележка в обособената за това кутия след касова зона в обекта.

С една касова бележка може да се участва САМО ВЕДНЪЖ.

4. За периода на играта, Организаторът ще раздаде общо 16 награди:

6 броя Велосипеди

6 броя Сгъваема Кухна Alicante

3 броя Градински Въртящ се Сушилник LinoPush.

1 брой Електрически Грил със Стойка Severin

5. Теглене на наградите:

5.1 Наградите ще бъдат изтеглени на 25.04.2019 след събирането на всички участващи касови бележки в Централен офис на Организатора на играта на адрес: 1336 София, ж.к. Люлин 6, бул. Панчо Владигеров №21, ет. 1 след приключване на крайния срок на играта 21.04.2019 г.Участникът ще участва в тегленето за наградите с всички касови бележки, които отговарят на условията в т.1, т. 2 и т. 3 от механизма на играта, в случай, че вече не е спечелил някоя от наградите! Печелившите ще бъдат обявявани на www.cba.bg и на www.facebook.com/cba.kome в рамките на 48 часа след края на тегленето.

5.2 Всеки печеливш участник ще бъде потърсен от представител на организатора на играта на предоставения от него телефон.

5.3 В случай, че печелившият участник не може да бъде намерен на предоставения от него телефон в рамките на 72 часа от тегленето, организаторът си запазва правото да предостави наградата на следващия по ред печеливш от списъка с резерви. Данните за неуспешните опити за контакт с печеливш участник (номер, дата, час, минута на повикването) се съхраняват не повече от 1 месец след приключването на играта, след което се унищожават.

5.4 Не се допуска спечелването на повече от една награда от един и същ участник (с един и същ телефонен номер, с едно и също име и фамилия) за периода на промоцията!

5.6 ЗА ДА ПОЛУЧАТ НАГРАДИТЕ, СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВЯТ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ, НА КОЙТО ИМЕТО СЪОТВЕТСТВА С ТОВА НА ПЕЧЕЛИВШИЯ.

5.7 С ОГЛЕД ИЗБЯГВАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИ, ОРГАНИЗАТОРЪТ БЕЗКОМПРОМИСНО НЯМА ДА ВРЪЧВА НАГРАДИ НА УЧАСТНИЦИ, КОИТО НЕ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ ВАЛИДЕН ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ СЪС СЪОТВЕТСВАЩИ ИМЕНА!

6. Получаване на наградите:

6.1 Печелившите участници ще бъдат известени чрез телефонно обаждате. В срок от 5 работни дни на телефонния номер, от който организаторът се е свързал с тях, печелившите участници могат да заявят обект на КОМЕ ООД, от който да получат наградата. Ако печелившите не потърсят наградите си след получаване на известието в срока посочен в тази точка, губят правото си да получат наградата. Непотърсените награди ще бъдат използвани в бъдещи промоции на организатора.

6.2 Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност!

6.3 В случай, че печелившият участник е на възраст до 18 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия в присъствието на спечелилия участник. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия и се задължи да му я предаде.

6.4 Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда!

6.5 КОМЕ ООД не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден, непълен или неточен телефон за контакт.

РАЗДЕЛ 4. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от КОМЕ ООД за цели свързани с играта, информиране на участниците за бъдещи активности и игри, организирани от КОМЕ ООД в случай, че са заявили съгласието си за това и/или разпространението на наградите.

2. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

РАЗДЕЛ 5. ДРУГИ

1. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.

2. Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез отнасянето на спора до компетентните институции.

3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на играта и/или доставката на наградата.

4. Организаторът на промоцията не носи отговорност при евентуално незадоволително или бавно обработване на данните от изпратени касови бележки.

5. Промоцията се организира от КОМЕ ООД на територията на Република България. КОМЕ ООД си запазва правото да промени датата на старта на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в електронните си системи или други, не може да активира промоцията на 04.04.2019 г.

 cba extra brand cba brand carsko brand pesto brand uno brand