Регионална Игра

Начало / Регионални Игри / София

Официални правила за участие в АНКЕТА С НАГРАДИ 09.01 - 15.01.2020 г

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила").

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.  Организатор на Играта е „КОМЕ" ООД с ЕИК 030466961 и търговски адрес: п.к. 1336, София, кв. Люлин 6, бул. „Панчо Владигеров" № 21, етаж 1. За да бъдат включени в Играта и за да получат достъп до ползите от нея участниците са длъжни да спазват

условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наречени по-долу "Официални Правила"). Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.cba.bg и на Facebook страницата на Организатора на facebook.com/cba.kome. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес www.cba.bg.

 

2.  Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай, че установи нарушаване на правилата или извършването на злоупотреби от участници или от трети лица, които причиняват или могат да причинят значителни вреди за него или в случай, че настъпят непредвидени

форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

 

3.  Играта е на разположение за участие на всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на Организатора, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

 

4.  Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.cba.bg за периода на Играта. Повече информация може да бъде получена на телефон 0885750250 (стойността на разговора с този номер е в зависимост от Вашия тарифен план).

 

5.  Участието в Играта не е обвързано с покупка.

 

6.  С участието си в тази Игра участниците приемат и са съгласни доброволно да спазват условията, обявени в Официалните Правила.

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

 

1. Играта се организира и провежда в периода между 09.01.2020 г. - 15.01.2020 г. само на територията на Република България. Организаторът си запазва правото да промени началната дата, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира Играта на


09.01.2020 г. При промяна на началната дата Организаторът има ангажимент да разгласи това по реда на т. 1.

 

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

 

1.   Стъпка 1: Попълнете анкетната карта на място в някой от обектите на ЦБА КОМЕ или онлайн през Facebook страницата на Организатора /facebook.com/cba.kome/.

 

2.   Стъпка 2: В анкетната карта попълнете три имена и телефон за обратна връзка. При обработването и съхранението на личните данни Организаторът на Играта спазва правилата на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и нормите на Закона за защита на личните данни.

 

2.1  Всеки участник може да участва с неограничен брой уникални анкетни карти, стига те да отговарят на условията от т. 1 и т. 2.

 

3.   Стъпка 3: Пуснете попълнената анкетна карта в обособената за това кутия след касова зона в обекта.

 

С една анкетна карта може да се участва САМО ВЕДНЪЖ.

 

Всяка попълнена ОНЛАЙН анкета се счита за ЕДНО УЧАСТИЕ.

 

4.   За периода на Играта, Организаторът ще раздаде общо 32 бр. награди:

 

·         32 бр. Ваучери на стойност 50 лв. за пазаруване в обектите на ЦБА КОМЕ.

 

5.   Определяне на печелившите участници:

 

5.1  Определянето на участниците в Играта, които печелят награди, ще се извърши чрез теглене на жребий на 22.01.2020 г. - след събирането на всички участващи анкетни карти в Централния офис на Организатора на Играта след нейния край - 15.01.2020 г., както и след индексирането на всички попълнени онлайн анкети. Тегленето на всяка награда се извършва отделно. Участник в Играта ще участва в тегленето за наградите с всички анкетни карти, които е попълнил, предал по правилата и които отговарят на условията в

т.1, т. 2 и т. 3 от механизма за провеждане на Играта. В случай, че участник е спечелил веднъж някоя от наградите, той не може да участва отново за получаване на други награди. Печелившите ще бъдат обявявани на www.cba.bg и на www.facebook.com/cba.kome в рамките на 72 часа след края на тегленето.

 

5.2  Всеки печеливш участник ще бъде потърсен от представител на Организатора на Играта на предоставения от него телефон.

 

5.3  В случай, че печелившият участник не може да бъде намерен на предоставения от него телефон в рамките на 72 часа от тегленето, Организаторът си запазва правото да


предостави наградата на следващия по ред печеливш от списъка с резерви. Данните за неуспешните опити за контакт с печеливш участник (номер, дата, час, минута на повикването) ще се съхраняват не повече от 1 месец след приключването на Играта, след което ще се унищожат.

 

5.4  ЗА ДА ПОЛУЧАТ НАГРАДИТЕ, СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ, НА КОЙТО ИМЕТО ДА

СЪОТВЕТСТВА НА ТОВА, КОЕТО Е ВПИСАНО В АНКЕТНАТА КАРТА НА ПЕЧЕЛИВШИЯ.

 

5.5  С ОГЛЕД ИЗБЯГВАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИ, ОРГАНИЗАТОРИТЕ

БЕЗКОМПРОМИСНО НЯМА ДА ВРЪЧВАТ НАГРАДИ НА УЧАСТНИЦИ, КОИТО НЕ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ ВАЛИДЕН ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ СЪС СЪОТВЕТСТВАЩИ ИМЕНА!

 

6.   Получаване на наградите:

 

6.1  Печелившите участници ще бъдат известени чрез телефонно обаждате. В срок от 5 работни дни чрез обратна връзка на телефонния номер, от който Организаторът се е свързал с тях и те са потвърдили, че са участващи в Играта, подали анкетни карти, спечелилите могат да заявят един от търговските обекти на КОМЕ ООД, от който да получат наградата. Ако печелившите не потърсят в посочения от тях обект в течение на срок от 5 работни дни наградите си след получаване на известието, те губят правото на това. Организаторът е в правото си да използва непотърсените награди в бъдещи промоции и/или игри.

 

6.2  Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност.

 

6.3  Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия и се задължи да му я предаде.

 

6.4  Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда!

 

6.5  Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил в анкетната си карта невалиден, непълен или неточен телефон за контакт.

 

РАЗДЕЛ 4. ЛИЧНИ ДАННИ

 

1.  Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно, чрез попълваните от тях лично анкетни карти, личните си данни (имена, телефон за контакт и/или други, посочени от Организатора в съответствие с условията за провеждане на инициативата) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от Организатора за цели, свързани с играта, информиране на участниците за бъдещи активности и игри, организирани от КОМЕ ООД.


2.  Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата европейска и национална нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

 

РАЗДЕЛ 5. ДРУГИ

 

1.  Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция относно непечеливши претенции, при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.

 

2.  Евентуално възникнали спорове между Организатора и участници се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие - чрез отнасянето на спора до компетентните институции.

 

3.  Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на Играта и/или доставката на наградата.cba extra brand cba brand carsko brand pesto brand uno brand