Регионална Игра

Начало / Регионални Игри / София

30 години КОМЕ – игра скречкарти

 

Клиентите на магазини КОМЕ, желаещи да участват в Играта, трябва да се запознаят и съгласят с условията за нейното провеждане, изложени по-долу, дефинирани като „Официални Правила на Играта“ (Правилата).

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

РАЗДЕЛ 1.        ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.       Организатор на Играта е „КОМЕ“ ООД с ЕИК 030466961 и адрес на управление: гр. София, п.к. 1336, кв. Люлин-6, бул. „Панчо Владигеров“ № 21, етаж 1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията за провеждането й, изложени по-долу като Официални правила на Играта. Официалните правила на Играта ще бъдат достъпни за целия период на провеждането й на www.cba.bg/games/regional/sofia и на Facebook страницата на организатора на facebook.com/cba.kome.  Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес www.cba.bg/games/regional/sofia .

2.       Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случаите, когато установи: а/ извършването на злонамерени действия от трети лица, от които могат да настъпят материални щети за Организатора или за неговите клиенти; б/ нарушаване на Правилата от участници в нея, от порядък, който е в състояние да компрометира провеждането й или целите на провеждането, както и в/ при настъпване на обективни обстоятелства, които правят невъзможно провеждането на Играта. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация, нито се допуска връщане на вече закупени от неговите обекти по този повод продукти.

3.       Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, на възраст най-малко навършени 18 години.

4.       Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.cba.bg/games/regional/sofia  за периода на Играта. Повече информация може да бъде получена всеки делничен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. на телефон 0885750250 (стойността на разговора е спрямо вашия тарифен план).

5.       В Играта участват всички продукти, предлагани за продажба в обектите на КОМЕ, с изключение на стоките, включените в ценови намаления или други преференциални условия.

6.       Участвайки в тази Игра, участниците декларират, че са запознати с тези Официални Правила, съгласни са с тях и се задължават да спазват техните условия.

РАЗДЕЛ 2.        ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

1.       Играта се организира и провежда в периода между 15.02.2021 г. – 30.04.2021 г. на територията на Република България. Организаторът си запазва правото да промени датата на започване, ако поради непредвидени обстоятелства той не може да активира играта на обявената дата 15.02.2021 г.

РАЗДЕЛ 3.        МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

1.       Клиент, желаещ да участва в Играта, условие за което е получаването на скреч-карта, трябва да закупи от търговски обект на КОМЕ продукти на стойност не по-малка от 30 лв. за всяко участие (сдобиване със скреч-карта). Колкото пъти общата стойност на покупката е кратна като цяло число на 30, толкова скреч карти ще получи клиента.

2.       При наличието на условието по т. 1 и заявено пред касиера желание клиентът ще получи от него скреч карта(и), посредством която, след изтриване на фабрично положеното покритие от фолио и установяване на отпечатания под него текст, той може да спечели една от следните преференции (награди):

а/       право на покупка от търговски обект на КОМЕ при многократно пазаруване без заплащане на обявената пазарна цена на стоката на стойност 500 лв.

б/       право на покупка от търговски обект на КОМЕ при еднократно пазаруване без заплащане на обявената пазарна цена на стоката на стойност до 100 лв. включително.

в/       право на покупка от търговски обект на КОМЕ на стока с отстъпка от 10 %;

г/       право на покупка от търговски обект на КОМЕ на стока с отстъпка от 05 %;

д/       право на покупка от търговски обект на КОМЕ на стока с отстъпка от 03 %;

3.       Спечелените преференции при установяване на отпечатания под положеното фолио текст след изтриването му, ще могат да се ползват при следните условия:

а/       Организаторът на Играта ще предостави в 3-дневен срок на печелившия участник лично, след представяне пред управителя на търговския обект на документ за самоличност, нарочна бонусна клиентска карта;

б/ бонусната клиентска карта по б. „а“ на т. 2 ще бъде заредена със сумата от 500 лв., която ще може да се усвоява при многократно пазаруване в който и да е магазин на Организатора да пълното изчерпване на сумата, като трябва да бъде използвана най-късно до 31.07.2021 г. включително.

в/ бонусната клиентска карта по б. „б“ на т. 2 за 100 лв. ще може да се ползва само еднократно, независимо от използваната при пазаруването сума, а ако тя е по-малка, клиентът няма да получава в пари  разликата до 100 лв. След използването картата ще остане у касиера на обекта.

г/ наградите, които са с различен % отстъпка от последващо пазаруване в търговските обекти на организатора, ще могат да се ползват при следните условия:

1) клиентът трябва да предостави получената карта на касата при покупка, при което касиерът ще я маркира след въвеждането на стойността на направените покупки и преди приключването на сметката. Печелившата скреч карта ще остане у касиера, който ще я прикрепи към касов бон-дубликат.

2) предоставяната по реда на тази Игра отстъпка е еднократна и важи за всички продукти, които обаче не участват в промоции и ценови намаления, както не важи и за цигари, тютюневи изделия, продукти с благотворителна цел.

3) при покупка, при която ще се ползва предоставена по реда на тази Игра бонусна клиентска карта, обичайният ефект от натрупването на сума в редовната клиентска карта няма да се прилага.намален

4) Не се допуска замяна на спечелена награда (бонусна клиентска карта) с нейната парична равностойност или с друга обявена награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлено на трети лица.

 

РАЗДЕЛ 4.        ЛИЧНИ ДАННИ

1.       Включвайки се в настоящата Игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от КОМЕ за цели, свързани с Играта: информиране на участниците за бъдещи активности и игри, организирани от КОМЕ в случай, че са заявили съгласието си за това при получаването на наградите.

2.       Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни. При обработването и съхранението на личните данни организаторът на Играта спазва правилата на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и нормите на Закона за защита на личните данни.

РАЗДЕЛ 5.        ДРУГИ

1.       Организаторът на Играта няма задължение да води кореспонденция с участници за непечеливши претенции, при изтичането на срока на провеждането й или по други подобни поводи.

2.       Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез отнасянето на спора до компетентните институции.

3.       Организаторът не носи отговорност при възникване на обстоятелства извън неговите институционални правомощия и/или функционална компетентност, както и при сбъдването на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на Играта и/или доставката на наградата.

 cba extra brand cba brand carsko brand pesto brand uno brand