Регионална Игра

Начало / Регионални Игри / София

ИГРА “Отпразнувай с нас ЦБА Средец”

 


1.      Изпълняващият играта е фирма КОМЕ ООД, седалище и адрес на регистрация: бул. Панчо Владигеров №21, ет. 1, 1336 София, България. („Изпълняващият").

2.      За да вземете участие в промоцията, трябва да сте лице, попълнило талон за участие и предоставило същия талон в обособената за целта урна след касова зона в обекта на Изпълняващият на адрес гр. София, бул. История Славянобългарска №21.

3.      Участниците в промоцията трябва да са жители на Република България и да имат навършени 18 години. В тази промоция не могат да участват служители на Изпълняващия промоцията или на свързани с него компании, техните семейства, подизпълнители или други лица, свързани по какъвто и да било начин с тази промоция.

4.      Механика на промоцията: от 14 юни, 2018г до 17 юни, 2018г. при посещение на обекта от веригата ЦБА КОМЕ намиращ се на адрес гр. София, бул. История Славянобългарска №21, имате право да участвате в игра за спечелването на 1 /един/ от 50 /петдесет/ ваучера за пазаруване в обектите на Изпълнителя или 1 /един/ 55-инчов 4К телевизор[IG1] . За да участвате в играта, напишете трите си имена, актуален телефон за връзка и имейл адрес [IG2] на предоставените за целта талони за участие в играта и го пуснете в урната намираща се след касовата зона.

5. Победителите ще бъдат обявени на 19 юни, 2018г. на сайта на КОМЕ ООД – www.cba.bg и ще бъдат уведомени лично за начина на получаване на наградата. Ако връзката не може да бъде осъществена между Изпълняващия промоцията и победителя в рамките на 7 дни от датата на обявяване на печалившия, ще се обяви нов победител.

6.      Промоцията е отворена за участие от 11.00 часа на 14 юни 2018 до 20.00 ч. на 17 юни 2018 г. („Периодът на промоцията")

7.      Посочените награди не са възстановими, не подлежат на подмяна, на прехвърляне или замяна за паричната им стойност.

8.      В случай на непредвидени или форсмажорни обстоятелства, Изпълняващият промоцията си запазва правото да промени или преустанови, временно или постоянно, тази промоция без предварително уведомление.

9.  Победителите може да бъдат помолени да предоставят валиден документ за самоличност преди да получат наградите си.

10.  Изпълнителят на промоцията не носи отговорност за каквито и да били мрежови, компютърни или софтуерни проблеми.

11.  Освен за целите на изпълнение на промоцията, Изпълнителят на промоцията няма да използва личните данни на участниците за други цели без изричното им съгласие.

12.  Участника се съгласява да бъде обвързан с решенията на Изпълнителя на промоцията,  които са окончателни във всички аспекти на промоцията. Никаква кореспонденция няма да се води във връзка с решенията на Изпълнителя на промоцията.

13.  Тези условия за участие се прилагат и се тълкуват в съответствие със законите на Република България и страните са съгласни да се подчиняват на изключителната юрисдикция на българския съд, включително на евентуално предприемане на всякакви съдебни или допълнителни действия за компенсация.

14.  Чрез участието си в промоцията, участникът се съгласява да бъде обвързан с тези условия.

 

За сведение на желаещите да участват в обявени от „КОМЕ“ ООД, като част от Търговска мрежа СВА, промоционални игри и други маркетингови инициативи, свързани с предоставянето на лични данни с цел получаване на награди, бонуси, отстъпки при пазаруване и пр., които тези игри или маркетингови инициативи предлагат или при обявени условия могат да предложат на участниците в тях.

Уведомяването се извършва въз основа на РЕГЛАМЕНТ ЕС № 2016/679.

Тези сведения се предоставят във връзка с провеждането на промоционални игри и други маркетингови инициативи, организирани от „КОМЕ“ ООД, ЕИК 030466961 (по-нататък КОМЕ) с адрес на управление: София, п.к. 1336, ж.к. „Люлин-6“, бул. „Панчо Владигеров“ № 21 и във връзка с тях, но само в случай, че КОМЕ фактически извършва следните дейности или част от тях, относно предоставените лични данни: събиране, записване, организиране, съхранение, промяна, извличане, употреба, разпространение, актуализиране, комбиниране, блокиране, изтриване, както и унищожаване и всякаква друга сходна дейност, касаеща данните. В тези случаи КОМЕ се явява „Администратор на лични данни“.

В случай, че не получи необходимите лични данни КОМЕ няма да бъде в състояние за включи желаещия до участие в маркетинговите мероприятия.

При наличието на горните обстоятелства желаещите да участват в посочените мероприятия следва да знаят, че:

1.        При упражняването на специалните права на Администратор на лични данни и по повод сключения с лицето (при условието на заявено желание от него чрез писмена или установена електронна форма) ДОГОВОР ЗА МАРКЕТИНГОВА УСЛУГА предприятието обработва следните лични данни:

а/     Имена: собствено, бащино и фамилно;

б/     Единен граждански номер;

в/     Личен телефонен номер;

в/     Постоянен адрес;

г/     личен e-mail адрес.

2.        Целите на събирането и обработването на личните данни са свързани с изпълнението на задълженията на Администратора по маркетинговия договор относно:

а/     индивидуализирането на участниците в инициативата;

б/     провеждането на процедурите, които инициативите предвиждат спрямо тях лично и

в/     предоставянето на позитивите от мероприятията лично на заявилите желание за участие, в случай че такива се дължат съгласно отнапред обявените условия.

3.        Сроковете за съхраняване на личните данни се определят от договорния характер на взаимоотношенията:

а/        до прекратяването на договора (приключването на инициативата);

б/        до изявеното желание от участника за унищожаване на личните му данни („забравяне“), ако настъпи по-рано от приключването или

в/        до изтичането на законовите срокове за предявяване на претенции от някоя от страните по повод изпълнението на договора.

След изтичането на тези срокове, ако не е налице друго основание за обработване, личните данни на участника ще се унищожат от Администратора по сигурен начин.

4.        Личните данни се съхраняват на хартиен носител и/ или в електронен формат, в зависимост от фазата на съхранение при Администратора в съответствие с неговите Правила за обработване, съхранение и защита.

5.        Предприятието има въведени Вътрешни правила относно обработката и сигурността на личните данни и гарантира, че обработените лични данни са достъпни само за надлежно упълномощени негови служители. Предоставените лични данни се обработват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), а където това е приложимо в други държави, са взети мерки за защита равни с тези, изисквани от гореспоменатия Регламент.

6.        КОМЕ не използва практики и процедури, за вземане на автоматизирани решения за субектите на личните данни, нито прави профилиране на тези данни.

7.        Участниците в мероприятията, които предоставят свои лични данни, са уведомени за техните права във връзка с обработването и съхранението на личните им данни, а именно:

          Право на информация относно достъпа до личните им данни;

          Право да изискват коригиране, изтриване или ограничено обработване на личните им данни;

          Право да възразят срещу обработването поради причини, свързани с техни легитимни интереси, обществен интерес, или профилиране, освен ако Администраторът не прави това по причини, имащи приоритет пред правата на субекта или ако това обработване се извършва с цел предявяване, упражняване или защита на законни интереси;

          Право по всяко време да оттеглят съгласието си за обработване на личните им данни, изпратено на адреса на управление на КОМЕ или на електронен адрес dpo.kome@abv.bg, с действие занапред.

 

„КОМЕ“ ООД

 

 

 

 


 [IG1]Все още не е закупен и нямам подробни данни за него

 [IG2]С личните данни?cba extra brand cba brand carsko brand pesto brand uno brand